شجاعت فقدان ترس نیست ، بلکه قضاوت است که چیز دیگری از ترس مهمتر است

یک قالب رویایی